دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1401/05/25
ساعت 15:20 8609 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7731 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 11.3 % درصد
پروژه های خاتمه یافته سال 1391 الی 1395
عناوین پروژه های تحقیقاتی پایان یافته سال 1391 تا 1395
 
ردیف  عنوان پروژه   سال قرارداد  نام محقق  موسسه طرف قرارداد  سال پایان پروژه محل اجرا
1 بررسی وضعیت خشنودی شغلی،تعهد سازمانی وبهره وری نیروگاه رامین وارائه راهکارهایی برای بهبود آن1389دکتر یداله مهرعلیزاده  دانشگاه شهید چمران1391 نیروگاه رامین 
 بررسی علل شکست پره های توربین بخار درنیروگاه رامین 1388دکتر شاپور مرادی دانشگاه شهید چمران1391  نیروگاه رامین
تهیه وتدوین دانش فنی وساخت 7ردیف پره های توربین بخار توربو فید پمپ نیروگاه رامین  1390علیرضا عطاری 
شرکت
کارنو ایده آل  
 1392 نیروگاه رامین
 بررسی عوامل موثر ایجاد ترک درمسیر ری هیت بای پس وارائه راه حل(با 50% پیشرفت فیزیکی) 1387دکتر  رامین نریمانیدانشگاه علم و صنعت   1392نیروگاه رامین 
بررسی جایگزینی ترکیبات شیمیایی جدیددر سیکل آب گردشی به منظور کنترل خوردگی ورسوب گذاری وکاهش مصرف آب گردشی با تاکید برجنبه های زیست محیطی 
 1389دکتر خسرو رحمانی  دانشگاه شهید عباسپور1392 نیروگاه رامین 
 تحلیل اکسرژی اجزای نیروگاه رامین جهت افزایش کارایی وبررسی راندمان حرارتی اجزاء کل سیکل نیروگاه رامین وارائه روشهای افزایش آن(با 80% پیشرفت فیزیکی) 1389دکتر محمد حسن سعیدی دانشگاه صنعتی شریف 1392 نیروگاه رامین  
 شناسایی وتحلیل منابع نویز آکوستیکی درنیروگاه رامین وارائه راهکارهای لازم وعملی جهت کاهش آن1390 جلیل جمالی دانشگاه آزاد واحد شوشتر 1394 نیروگاه رامین 
 ارزیابی وبررسی عملکرد ایرهیترها در مسیر دودو وهوا واثربخشی آن دراحتراق بویلر وارائه روش های بالابردن وتبادل حرارتی درنیروگاه رامین 1392دکتر ابراهیم حاجی دولو دانشگاه شهید چمران 1394 نیروگاه رامین 
بررسی علل شکست محورG.R.F نیروگاه رامین اهواز  1389دکتر شهرام شهرویی دانشگاه آزاد واحد اهواز1391 نیروگاه رامین  
10بررسی و تعیین مارجین های پایداری شبکه و جایابی و انتخاب فازشیفترفنی و اقتصادی در شبکه خوزستان (با 80% پیشرفت فیزیکی) 1387 دکتر محمود جورابیان  دانشگاه شهید چمران   1391 برق منطقه ای خوزستان 
11 کاهش حریم خطوط برق براساس معیارهای فنی و مهندسی1387دکتر مهدی وکیلیان   دانشگاه صنعتی شریف1391  برق منطقه ای خوزستان
12 حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد "مطالعه تاثیر شرایط محیطی بر روی بازده سلول های خورشیدی در استان خوزستان و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنها"1390مجید دهقانی- سید سجاد صالحی   دانشگاه آزاد واحد نجف آباد 1391 برق منطقه ای خوزستان 
13 حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد "اثرات گرد و غبار بر روی سطوح عایقی شبکه خوزستان"  1390دکتر محمود جورابیان  دانشگاه شهید چمران  1391 برق منطقه ای خوزستان  
14 حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد "مدل سازی و شبیه سازی جریان روی پره های ردیف آخر توربین بخار  1390 دکتر سعید بحرینیان  دانشگاه شهید چمران  1391 نیروگاه رامین   
15 بررسی مواردی که در ترانسفورماتورهای جریان باعث اختلال در سیستم های حفاظتی و یا منجر به حادثه در شبکه می گردند (با 73% پیشرفت فیزیکی)  1388کاظم شباهنگ اروم پویه  1392 برق منطقه ای خوزستان
16 طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه تست نسبت تبدیل ترانسفورماتور سه فاز و تک فاز (با 80% پیشرفت فیزیکی)  1387دکتر نوید علایی شینی دانشگاه شهید چمران 1392 برق منطقه ای خوزستان 
17 طراحی و ساخت پنجره آلارم دیجیتال دارای حافظه با قابلیت مانیتورینگ از راه دور 1389  دکت ابراهیم فرشیدیدانشگاه شهید چمران  1392 برق منطقه ای خوزستان  
18 طراحی و ساخت سیستم مدیریت بر مصرف برق بهینه تجهیزات الکترونیکی از طریق کنترل زمان عملکرد 1387 محسن ارقاق 
مجتمع عالی ...
آب وبرق خوزستان  
 1392برق منطقه ای خوزستان  
19طراحی و ساخت میداسپن اتصال هادی AAAC/ACSR   1390عبداله ممویی 
مجتمع عالی ...
آب وبرق خوزستان
 1392 برق منطقه ای خوزستان
20ثبت خاطرات دفاع مقدس (با 20% پیشرفت فیزیکی) 1388 فریده سالمی پور  
مجتمع عالی ...
آب وبرق خوزستان
1392 برق منطقه ای خوزستان  
21 تحقیق و تحلیل هزینه- فایده پروژه های پژوهشی و تدوین شناسنامه اقتصادی و پروژه های تحقیقاتی اجرا شده (با 50% پیشرفت فیزیکی)   1388فاطمه خبازی پور 
مجتمع عالی ...
آب وبرق خوزستان
1392 برق منطقه ای خوزستان 
22برنامه ریزی اقتصادی- فنی آرایش کوتاه مدت تولید نیروگاه های حرارتی و گازی برق منطقه ای خوزستان  1388دکتر اشکان رحیمی کیان  دانشگاه تهران 1392  برق منطقه ای خوزستان 
23  بررسی عوامل سازمانی وشخصیتی موثر برفرسودگی شغلی کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان به منظور ارائه الگویی جهت کاهش عوامل فرسودگی زا وبهبود محیط کار1390 
 دکتر اسماعیل
هاشمی شیخ شبانی 
 دانشگاه شهید چمران 1392برق منطقه ای خوزستان  
24حمایت از پایان نامه ارشد" جایابی و تعیین بهینه پست های فوق توزیع شبکه شهرستان دزفول با استفاده از روش شاخه و کران"  1391دکتر حسن براتی دانشگاه آزاد واحد دزفول  1392برق منطقه ای خوزستان  
25حمایت از پایان نامه ارشد" شبیه سازی جریان حول پره های فن برج خنک کن تر برای بهینه سازی زاویه حمله  1391دکتر سعید بحرینیان  دانشگاه شهید چمران1392 نیروگاه رامین 
26بررسی علل خوردگی استاپ دکل های خطوط انتقال نیرو وارائه راه حل های عملی جهت جلوگیری از تخریب آنها (با 80% پیشرفت فیزیکی) 1388 دکتر علی اشرفی دانشگاه شهید چمران1394 برق منطقه ای خوزستان  
27مطالعات بهینه واحیاءسازی وافزایش ظرفیت توان خطوط انتقال قدیم با استفاده از ادوات FACT (با 85% پیشرفت فیزیکی)
1389 
دکترعلی سعیدیان
دکترحیدری ارجلو  
دانشگاه شهید چمران1394برق منطقه ای خوزستان 
28حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد "رابطه استرسورهای شغلی با رفتارهای بی نزاکتی درمحیط کار و رفتارهای شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل کنندگی سرمایه های روانشناختی در کارکنان شرکت برق منطقه ای استان خوزستان"  1393دکتر هاشمی شیخ شبانی- سحرسوادکوهی  دانشگاه شهید چمران   1394برق منطقه ای خوزستان  
29 حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد "طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای رفتار سازمانی مثبت در کارکنان شرکت برق منطقه‌ای خوزستان" 1394 دکتر نسرین ارشدی-  کبری الیاسی دانشگاه شهید چمران  1394برق منطقه ای خوزستان  
30 طراحی و ساخت رله اضافه شار میکروپروسسوری (با 70% پیشرفت فیزیکی) 1387 عباس کیانی 
مجتمع عالی ...
آب وبرق خوزستان  
 1394برق منطقه ای خوزستان  
31حمایت از تجهیز آزمایشگاههای مجتمع عالی آموزشی- پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان (با 24% پیشرفت فیزیکی) 1390  --
مجتمع عالی ...
آب وبرق خوزستان
1394  برق منطقه ای خوزستان
32  بررسی تحلیلی اثرات واگذاری نیروگاه برق زرگان به بخش خصوصی از سال 1383 تا 1389
 1386مجید گلچین فرد  مجتمع عالی ...
آب وبرق خوزستان
1391 نیروگاه آبادان 
33  بررسی وتحلیل وریشه یابی مشکلات وارائه راهکارهای بهینه سازی سوخت مایع1389 سیناسالمی اردکانی پژوهشگاه نیرو 1391 نیروگاه آبادان
34 طراحی وساخت بردهای الکترونیک سیستم پالس فیلتر توربین گازی (F9) شرکت جنرال الکتریک (با 35% پیشرفت فیزیکی)  1389لیلا ذکایی  مجتمع عالی ...
آب وبرق خوزستان
 1392نیروگاه آبادان
35  بررسی تاثیر سیستم های اصلی وجانبی توربین گاز برروی راندمان گازی (با 90% پیشرفت فیزیکی) 1389رحیمی تاکامی پژوهشگاه نیرو  1392نیروگاه آبادان
 36 بررسی علل کاهش عمر پره های ردیف اول توربین گازی مدل GEF9 نیروگاه گازی آبادان1389 دکتر خلیل رنجبر دانشگاه شهید چمران 1393 نیروگاه آبادان 
تاریخ به روز رسانی:
1398/02/08
تعداد بازدید صفحه:
6202
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه