نمودار سازمانی
دفتر بازرسی و حسابرسی
تلفن: ---
 
 
شرح وظایف گروه بازرسی و رسیدگی به شکایات


1- بررسی و پاسخگویی به شکایات و درخواستهای واصله از :


شکایتها و درخواستهای واصله از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت (سامانه سامد) که دراین خصوص رمز ورود به سامانه مذکور برای شرکت تخصیص یافته و سایت مذکور به صورت روزانه بازبینی گردیده و موارد مربوط به شرکت استخراج و پس از بررسی و هماهنگی با واحدهای ذیربط پاسخهای لازم تهیه و به صورت الکترونیکی ارسال می گردد.

شکایتهای محرمانه از طریق سایت سازمان بازرسی کل کشور پس از استخراج از سایت مذکور (با استفاده از رمز اختصاصی شرکت ) با هماهنگی قسمتهای ذیربط تهیه و از طریق سایت مذکور ارسال می گردد.

شکایتها و درخواستهای واصله از وزارت نیرو و توانیر که پس از بررسی و تهیه پاسخ به مبادی و افراد ذینفع ارسال می گردد.

شکایتها و درخواستهای واصله از طریق دفتر مدیرعامل ، دفاتر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، استانداری و غیره .

هماهنگی با شرکتهای صنعت آب و برق مستقر در استان و برپایی محل استقرار هیاتهای نمایندگی وزارت نیرو در سفرهای استانی هیات محترم دولت و جمع آوری درخواستها و شکایتهای مردمی و ارسال پاسخ به ذینفعان

2- کشف برخی تخلفات و رخدادهایی غیر متعارف در شرکت از طریق مشاهدات عینی و یا اطلاع رسانی پرسنل شرکت و تهیه گزارش همراه با ارائه راهکارهای مناسب در جهت شفاف سازی و رفع اشکالات بوجود آمده

3- بررسی و بازنگری دستورالعملهای داخلی شرکت و ارائه رهنمودهای لازم در جهت به روز رسانی در راستای اهداف شرکت و نظارت بر حسن اجرای دستوراعملهای مذکور .

4- بررسی برخی درخواستهای نقل و انتقال کارکنان اعم از داخل و یا خارج شرکت (درمواردی که در فرآیند نقل و انتقال ابهاماتی وجود داشته باشد ) و ارائه راهکارهای لازم جهت اقدام .

5- بررسی و پیگیری در جهت حل و فصل مشکلات مربوط به کارکنانی که در واحدهای محل خدمت دچار انفعال می گردند و برای مدتی به حالت بلاتکلیفی باشند .


شرح وظایف گروه حسابرسی

دریافت اهداف و سیاستها و خط مشی از مافوق
دریافت و بررسی کلیه دستورالعملها، بخشنامه ها و کنترل های پیش بینی شده در مورد فعالیت های مالی شرکت و حصول اطمینان از اجرا و کفایت آنها
برنامه ریزی، هماهنگی و تنظیم برنامه کاری برای حسابرسی دوره ای و میان دوره از واحدهای مختلف شرکت برق منطقه ای و ارائه گزارش
برنامه ریزی و هماهنگی ماموریت به منظور اجرای برنامه های گروه حسابرسی در موعد مقرر
انجام حسابرسی عملیاتی ومالی ازبخشهای مختلف شرکت براساس برنامه کاری تدوین شده وبررسی کلیه اسناد،مدارک ودفاترحسابداری وحصول اطمینان ازثبت صحیح وبه موقع اسناددردفاتر
بررسی وارزیابی کنترل های داخلی مستقردرشرکت اعم ازاداری ومالی به منظور حصول اطمینان ازکفایت وکارآمدبودن آنهاوهمچنین شناسایی نقاط ضعف وقوت وارائه پیشنهادات جهت بهبود آن ها در سطح شرکت
نظارت براقدامات مرتبط با کمیسیون های معاملات خرید،مناقصات،مزایده ها درچارچوب دستورالعمل ها باحضوردرجلسات
نظارت در انبار گردانی پایان دوره و تهیه گزارش های لازم از وضعیت اجرای انبار گردانی براساس دستورالعمل های آن به منظور اطمینان از صحت انجام عملیات انبار گردانی .
پیگیری موارد مندرج درگزارش های حسابرسی مستقل و بازرس قانونی به منظور رفع ایرادها


شرح وظایف گروه نظارتهای ویژه

نظارت بر حسن اجرای مصوبات و دستورالعملهای صادره توسط شرکت
برنامه ریزی، سازماندهی وهماهنگی جهت انجام نظارتهای مستمر بر اساس برنامه مدون وتهیه گزارشات مربوطه
کشف هرگونه اختلال ،کوتاهی ،مسامحه و سوء استفاده در واحدهای زیرمجموعه شرکت
انجام بازرسی های دوره ای و سرزده از واحدهای شرکت
ارزیابی عملکرد شرکت از طریق مشترکین عمده به منظور آگاهی از نقاط ضعف احتمالی در ارائه خدمات
بررسی و ارائه گزارش در خصوص اختلافات احتمالی فی مابین شرکت ومصرف کنندگان عمده برق
بررسی و نظارت برحسن اجرای قراردادهای منعقده فی مابین شرکت با سایر شرکتها
بررسی موارد ارجاعی درخصوص شکایات خاص( فنی) و همچنین کارکنان شرکت
تهیه گزارش های دوره ای ماهیانه ، فصلی و سالیانه از واحدهای مختلف شرکت بنا به ضرورت
انجام پیگیریهای مستمر شکایات و درخواست های صورت گرفته بر اساس مکاتبات اشخاص حقیقی و حقوقی
نظارت بر عملکرد کارشناسان گروه در امر تحویل کالای مزایده و شرکت در کمیته های تشخیص و تحویل کالا
Powered by DorsaPortal