نمودار سازمانی
دفتر روابط عمومی
دفتر روابط عمومی
تلفن: 0613369215
 
 
 دفتر روابط عمومی
نظارت بر برنامه ریزی و کاربرد شیوه های مناسب(رسانه ها،جلسات،سمینارها،نظرسنجی،مراسم مختلف و...) به منظور برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی در جهت انعکاس اهداف،سیاست ها،برنامه ها،کارکردها و مواضع شرکت
نظارت بر مدیریت فرایند خبر(جمع آوری اطلاعات،تولید خبر،نشرخبر،گردآوری اخبار منتشره،تجزیه و تحلیل اطلاعات)از طریق بررسی رسانه ها به منظور اطلاع رسانی مناسب
نظارت بر فعالیت های درون سازمانی اعم از:پاسخگویی و تهیه جوابیه به انتقادات،شکایتها و پیامهای مردمی،هرگونه فعالیت انتشاراتی و انتشار هرگونه اطلاعیه در سطح شرکت،برگزاری مراسم مختلف مانند جشن های مذهبی،ملی و مناسبتی
نظارت بر سازماندهی کانالهای ارتباطی(درون سازمانی و برون سازمانی)از طریق بررسی و پژوهش های علمی به منظور انتخاب کانال ارتباطی مناسب
نظارت بر انجام فعالیت های پژوهشی،تحلیل محتوا و افکارسنجی در سطح شرکت و خارج از شرکت
نظار ت بر تدوین و اجرای طرح جامع تبلیغات برای فضا سازی فرهنگی و تبلیغی در داخل و خارج شرکت
نظارت بر انجام کلیه امور تشریفاتی در سطح شرکت
نظارت بر تهیه و تدوین پیشنویس دستورالعملهای پیشنهادی و روشهای اجرایی فعالیت های جاری و مستند سازی آنها
تهیه و تدوین و پیشنهاد برنامه ها و سیاست های روابط عمومی شرکت
پیشنهاد نیازهای آموزشی کارکنان روابط عمومی شرکت
انجام کلیه امور محوله مرتبط با شغل مورد تصدی

Powered by DorsaPortal