نمودار سازمانی
معاونت منابع انسانی
معاونت منابع انسانی
تلفن:
 
جهت ارتباط با مدیران کلیک نمایید 
 
 معاونت منابع انسانی
طراحی و استقرار سیستم های نوین مدیریتی
تهیه و تدوین سازمان کلی ، تفصیلی و شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی شرکت
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت در اجرای قوانین و مقررات جاری کشور
تدوین برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء منابع انسانی موجود در شرکت
توسعه ی خدمات انگیزشی ، رفاهی ، بهداشتی و درمانی کارکنان در اجرای قوانین و مقررات جاری کشور
مدیریت بر برنامه های استراتژیک شرکت و هدایت برنامه های عملیاتی سالانه
مدیریت بر فرآیند تدوین آرمان ، استراتژی و برنامه های عملیاتی شرکت
پیشنهاد خط مشی کلی در زمینه تأمین و توسعه منابع انسانی با توجه به اهداف شرکت
پیشنهاد نمودار کلی و تفصیلی همراه با شرح وظایف مدون واحدهای سازمانی شرکت
تهیه و ندوین روش های انجام کار با همکاری و مشارکت فعال واحدهای ذیربط
انجام برنامه ریزی های لازم در زمینه جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص
انجام برنامه ریزی های لازم در زمینه ارتقاء دانش شغلی و افزایش بهره وری کارکنان
نظارت بر تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی در زمینه های آموزشی ، پرسنلی ، رفاهی و درمانی
توسعه خدمات درمانی ، رفاهی و مددکاری کارکنان
انجام اقدامات لازم در زمینه ارزشیابی عملکرد سالانه کارکنان رسیدگی به اعتراضات احتمالی آنان
برنامه ریزی و اجرای نظام های کیفیت مانند سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت
استقرار و تداوم نظام پذیرش و بررسی و پیشنهادها در شرکت
استقرار سیستم مدیریت چرخه بهره وری شرکت
Powered by DorsaPortal