اهداف 
 
• تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل:اهداف، اولویتها، زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی و پیشنهاد آن به کمیسون راهبری دولت الکترونیک و راهبری استقرار آن پس از تصویب.
 
• برنامه ریزی برای مستند سازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه و راهبری اجرای برنامه
 
• تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه
 
• تصویب راهبردها و برنامه توسعه دسترسی مردم
 
• راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه بندی آنها
 
• مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاه های اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک
 
• راهبری اجرای آموزش مدیران، کارکنان و کارشناسان واحد فناوری اطلاعات دستگاه و کارگزاران ارائه خدمات دولتی
 
• راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمند سازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی
 
 
 
Powered by DorsaPortal